lördag 20 december 2014

Olika eller lika sammanträdesarvode

Hur bestäms arvoden för de förtroendevalda?

I Sölvesborgs kommun tillsätts var fjärde år en arvodeskommitté som ska göra jämförelser med relevanta kommuner och justera belopp, procentsatser och innehåll då det finns anledning.

I år fanns ett förslag om att en representant från S och en representant från M skulle jobba fram nya arvodesregler och nivåer. När namnen skulle utses föreslog SD att de också skulle ha en representant i kommittén. Så blev det.

I arvodeskommittén har det alltså funnits tre representanter för de tre största partierna som har haft fyra sammanträden och mellan sammanträdena har de haft i uppgift att återkoppla till sina partier och samarbetspartier och göra eventuella justeringar. Kommittén har enligt egen uppgift jobbat bra och varit helt överens och lämnade ifrån sig ett gemensamt förslag utan reservationer.

Så när vi kom till Kommunfullmäktige hade SD ändå ett annat yrkande. Ingen stor sak. Men tvärsemot förslaget som de själva varit med om att jobba fram, ville de ändra så att ledamöter i Kommunfullmäktige har ett högre sammanträdesarvode än ledamöter i de kommunala nämnderna.

Det blev en ganska lång debatt, inte så mycket om deras yrkande men om det orimliga i att sitta i en kommitté och lägga fram ett förslag som de sedan vill ändra.

Övriga partier anser dock det är rimligt att sammanträdesarvodet är detsamma för sammanträde med Kommunfullmäktige eller sammanträde med Omsorgsnämnd eller annan kommunal nämnd.

Idag har BLT en helt felaktig artikel om att SD var emot att grundarvodet höjs. Det är osant. I själva verket är det alltså de som föreslår höjt grundarvode för Kommunstyrelsens ordförande och alla andra förtroendevalda. De har själva lagt förslaget om det nya grundarvodet och röstade också aktivt bifall för det.

Vad är ett grundarvode?

Det är beloppet som Kommunstyrelsens ordförande får som årsarvode. Alla andra arvode utgår sedan från detta med olika procentsatser.