tisdag 14 februari 2012

Interpellation om muddring i Hällevik

Gårdagens kommunfullmäktige var snabbt överstökat. Trots inledande informationsstund, två motioner, en interpellation och en enkel fråga så var hela sammanträdet över på drygt en timme.

Jag önskar att fler vore mer engagerade. Men jag vet inte riktigt hur.

Både Ulf Svensson (C) och Willy Söderdahl (V) hade skrivit frågor till mig, och det är ett bra sätt att få engagemang och diskussion i fullmäktige.

Ulf Svensson (C) hade frågat varför muddringen i Hällevik avslutades, i och för sig kan jag tycka det är en märklig fråga, det är ganska logiskt att man avslutar ett arbete när man är klar.

Det som är anmärkningsvärt och allvarligt i detta fall är att den beslutade budgeten har överskridits, rätt så rejält till och med. Fullmäktige beslutade 4 miljoner, kostnaden blev 5,5 miljoner.

Igår i talarstolen sa Ulf Svensson (C) att ekonomin och överskridandet var inte hans sak att diskutera, "det får ekonomikontoret ordna upp".

Ett mycket anmärkningsvärt uttalande från en vald fullmäktigeledamot, dessutom Centerns gruppledare. Är det så man ser på ekonomin från högeralliansen i Sölvesborg?

Eller är det enbart Centern som står för denna uppfattning att ekonomin är så oviktig så att vi förtroendevalda inte behöver ha insyn i den.

Hur som helst så följer mitt skriftliga svar på Ulf Svenssons fråga här:

Svar på interpellation angående muddring i Hällevik

Ulf Svensson (C) har i interpellation påstått att arbetet med muddring i Hällevik har avstannat och frågar vad som gick snett och varför arbetet avstannat.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2011, att avsätta fyra miljoner kronor för muddring i Hälleviks hamn.

Uppdraget var att muddra hamnen för att kunna anlägga en båtbottentvätt samt att underhållsmuddra inseglingsrännan till ett totalt maxbelopp om 4 miljoner kronor, vilket är de medel som är avsatta och som fanns tillgängliga.
Jörgen Brorsson, Teknisk chef, har skrivit ett tjänsteyttrande vilket jag bifogar mitt interpellationssvar.

I hans svar framgår att det varit ett kortare uppehåll på grund av ogynnsamma vindförhållanden. Frysmuddringen avslutades dock enligt plan den 20 december 2011. Grävmuddringen etapp 1 avslutades den 10 januari 2012 och etapp 2 avslutades den 16 januari 2012.

Det framgår också i tjänsteyttrandet att det funnits krav från Hälleviks hamnförening om ytterligare muddring. Den budget som kommunfullmäktige beslutat om medgav dock inte det.

Dessvärre visar det sig att den totala kostnaden ändå överstiger de fyra miljoner som kommunfullmäktige beslutat om. Hur det ska hanteras är ännu oklart och egentligen inte föremål för denna interpellationsdebatt.

Det viktigaste är dock att det i Jörgen Brorssons yttrande framgår att målet med projektet är uppfyllt och att hamnen kan användas enligt intentionerna.


Sölvesborg den 7 februari 2012

Heléne Björklund
Kommunstyrelsens ordförande