tisdag 14 februari 2012

Enkel fråga om avfallshanteringen i Sölvesborg

Willy Söderdahl (V) ställde igår en fråga till mig som jag fått många gånger den senaste tiden. Vårt gemensamma bolag, Västblekinge Miljö AB, som på kommunens uppdrag tar hand om avfallshanteringen åt tre kommuner har i både skriftlig och muntlig information uppmanat fastighetsägare att tillse att vägar och vändplatser byggs enligt deras instruktioner så att deras fordon kan komma fram.

Detta har förstås väckt många oroliga frågor hos fastighetsägarna (som oftast inte ens äger vägen utanför sitt hus).

Nedan följer mitt svar:

Svar på fråga angående avfallshanteringen i Sölvesborgs kommun

Willy Söderdahl (V) har ställt en enkel fråga till mig gällande avfallshanteringen i Sölvesborgs kommun.

Frågan gäller ifall det är fastighetsägarens, kommunens eller VMABs ansvar att se till så att den upphandlade entreprenören kommer fram med sina bilar i framförallt de gamla fiskesamhällena och i fritidshusområdena.

VMAB har framställt speciella krav på gator och vägars utformning för att passa den fordonstyp som används. Det är inget fastighetsägarna kan göra något åt utan det ligger i så fall på väghållaren som kan vara enskild, kommunen eller Trafikverket. VMABs krav är mycket långtgående och skulle kräva stora ingrepp i samhällen som Hällevik, Sandviken, Torsö och Hörvik.

Mark skulle behöva tas i anspråk och i en del fall även byggnader rivas. Kostnaderna är inte ens överblickbara och att tvinga fram detta skulle inte öka acceptansen för insamlingssystemet heller.

Någon möjlighet att tvinga väghållare att bygga om vägar finns inte som jag ser det. I renhållningsförordningen (Kf 2010-02-22 §3) finns rekommendationer om hur vägar lämpligen kan utformas men inget tvingande.

Det finns dock inget som hindrar att tex samfälligheter går samman om en gemensam lösning i samråd med VMAB. Det kan även vara ekonomiskt fördelaktigt för samfälligheten. Det finns även andra tekniska lösningar med tex mindre fordon som är anpassade till vägnätet.

Sölvesborgs kommun avser inte att bygga om några vägar utan menar att det åligger VMAB att upphandla entreprenör med befintligt vägnät som förutsättning.

Sölvesborg den 8 februari 2012

Heléne Björklund
Kommunstyrelsens ordförande