fredag 12 mars 2010

Vet Moderaterna inte vad de beslutar om?

Vad gör de Moderata ledamöterna på kommunstyrelsens sammanträden?

I dagarna kom det in ännu en motion till Sölvesborgs kommun från Moderaterna. Denna gång gällde det en fråga som behandlades av kommunstyrelsen för mindre än ett år sedan.

Motionären, Emilie Pilthammar, var vid sammanträdet den 7 april 2009 ordinarie ledamot och man kan förvänta sig att hon vet vad hon beslutar. Om hon skulle behöva hjälp med minnet så var det ytterligare tre Moderater som var med och beslutade.

Det här har vi fått vänja oss vid det senaste året. Moderaterna har hemfallit åt populism och anstränger sig inte det minsta för att inhämta kunskap innan de skriver sina motioner. Och visst, media går på det, den ena gången efter den andra, så det verkar vara en framgångsrik strategi.

För er som inte är helt bekanta med de politiska termerna så ska jag snabbt förklara vad en motion är och vad som händer när en motion inkommit till Stadshuset.

Alla förtroendevalda, anställda och medborgare är när som helst välkomna med att lämna synpunkter och förslag på hur Sölvesborg blir en ännu bättre kommun.

Vi förtroendevalda har kanske de snabbaste kanalerna att tillgå, de anställda, när som helst kan vi fråga och lämna förbättringsförslag.

Men då får man ingen medial uppmärksamhet, och man får kanske inte heller frågan helt utredd.

Det finns mer formella vägar att gå. Att skriva en "motion", en "enkel fråga" eller en "interpellation".

Samtliga blir offentlig handling och måste behandlas av kommunfullmäktige. Alltså får man uppmärksamhet av lokalpressen, om de nappar.

Vid enkel fråga och interpellation krävs ingen omfattande utredning och man får svar vid nästa sammanträde, vanligtvis inom en månad.

Om man däremot skriver en motion så händer följande.

1. Motionen kommer in till kommunkansliet,

2. Motionen ska tryckas upp till samtliga ledamöter och distribueras till kommunfullmäktige för beslut om den ska få skickas vidare ut i organisationen

3. Motionen går ut på remiss till berörda avdelningar, tjänstemännen får vanligtvis tre månader på sig att svara. Kommunkansliet hanterar detta, kopierar upp till alla berörda, håller ordning på, ser till att svar kommer in i tid.

4. Kommunstyrelsens ordförande får de olika yttrandena och gör en ny remissomgång om något saknas och sen skrivs ett sammanfattande svar och ett förslag till beslut.

5. Motionen, alla yttranden och ordförandens svar, kopieras upp igen och ska vidare för hantering i arbetsutskottet.

6. Motionen, alla yttranden, ordförandes svar och Arbetsutskottets beslut, kopieras upp igen och ska vidare för hantering i kommunstyrelsen.

7. Motionen, alla yttranden, ordförandes svar, Arbetsutskottets beslut och Kommunstyrelsens beslut kopieras upp igen och ska vidare för hantering av kommunfullmäktige där det slutligen beslutas.

Från det att motionen kommer in till dess att beslut kan tas i kommunfullmäktige har vanligtvis många månader förflutit. Hundratals papper har skickats runt i organisationen och motionären får till slut sitt svar.

Missförstå mig inte nu, det är en bra process, det måste få ta så lång tid och demokratin och rättssäkerheten får inte sättas ur spel.

Men jag tycker man ska ha respekt för den här processen, det vill säga motionera om saker som man inte på ett enklare sätt kan få svar på.

Emilie Pilthammar har tidigare exempelvis motionerat om att kommunen borde sätta upp en informationstavla i centrum. Svaret blev ungefär, en sån har vi redan. Det svaret kunde hon fått vid ett enkelt telefonsamtal. Eller, eftersom hon vill att pressen ska uppmärksamma henne, vid en enkel fråga till kommunfullmäktige.

Den här cykelvägen som Moderaterna genom Emilie Pilthammar har motionerat om denna gången är väldigt välkommen. Vi har drivit den frågan mot Vägverket i åtskilliga år.

Vid mötet den 7 april, som Emilie tycks ha glömt, så var den nummer två i prioritetsordningen. Det var total politisk enighet kring prioriteringarna.

Nu undrar jag, har Moderaterna bytt uppfattning i denna fråga?

Och en ännu mer väsentlig fråga, anser Moderaterna nu att kommunen ska gå in och finansiera en cykelväg som vi blivit lovade av Vägverket?

I så fall har ni nu chansen, det är snart dags att göra budget igen.

Moderaternas motioner är numera otroligt populistiska, och det beklagar jag, det blir svårt att föra en ideologisk och värdig debatt med sådana här inslag.

Jag tycker däremot inte att man kan begära att tidningsläsarna ska kunna skilja på kommunens och Vägverkets ansvar, eller vilka beslut vi fattar. Därför ser läsarna naturligtvis dessa önskningar som löften från Moderaterna.

Moderaterna har nu lovat en belyst gång- och cykelväg från Sölvesborg via Gammalstorp och till Norje.

Det är ett fantastiskt vallöfte. Verkligen.

Om ni kommer till makten får man förmoda att ni ska infria detta löfte och ta pengar från kommunens andra verksamheter för att lösa statens ansvar. För era krav kan väl inte bara gälla i opposition?

Dessvärre kan inte mitt parti matcha detta vallöfte, men vi kommer att fortsätta driva frågan mot Vägverket.